Ons reglement

Huishoudelijk Reglement FV “ZELEM CYCLING “

Art 1 : De vereniging is een feitelijke vereniging ( ‘FV ‘ ), opgericht op datum van 18 september 2015 voor onbepaalde duur en is gevestigd te 3545 Zelem (Halen), Decosterstraat 40 .

Art 2 : Het doel van de vereniging is: organiseren van fietstochten ( racefietsen en mountainbikes ) voor haar eigen leden en voor derden.

Art 3 : De vereniging bestaat uit (meerderjarige) leden waarvan het aantal onbeperkt is. Het minimum is vastgesteld op 5. Een wijziging van het ledenbestand om welke reden ook, kan niet leiden tot ontbinding van de FV. Een lijst van de huidige leden is ter beschikking van de vereniging.

Art 4 : Het toetreden als lid gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier waarop naam, voornaam, adres, geboorte-datum en telefoonnummer (mobiel) worden ingevuld.

Art 5 : De vereniging draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de Vlaamse Wielrijdersbond waaronder de club ressorteert.

Art 6 : Ieder toegetreden lid verbindt er zich toe een sporttenue met de clubkleuren aan te schaffen. In de mate van het mogelijke wordt de kostprijs deels door de club gedragen.

Art 7 : De vereniging streeft naar een sportief en veilig gedrag en verwacht dit ook van al haar leden. De wegcode dient stipt nageleefd te worden ten voordele van ieders veiligheid.

Art 8 : De vereniging en haar verantwoordelijken / leden kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en dringen er sterk op aan dat al haar leden zich maximaal beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen.

Art 9 : Rechten en plichten van leden: alle toegetreden leden hebben het recht tot de ontvangst van het huishoudelijk reglement, deel te nemen aan de activiteiten, deel te nemen aan de debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen, voorstellen, klachten en wensen in te dienen bij het bestuur en binnen een redelijke termijn hierop antwoord te verkrijgen.

Zij hebben de plicht wijzigingen in hun identificatiegegevens te melden aan het bestuur en de reglementen / het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven.

Art 10 : Algemene Vergadering : de algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging en benoemt de bestuurders van de FV evenals een voorzitter , ondervoorzitter , secretaris , penningmeester en verantwoordelijken van de afdelingen racefiets, mountainbikes, sponsoring/PR en website. Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren de algemene leiding, uitvoering van de genomen besluiten tijdens de algemene vergadering, toezicht op de naleving van het huishoudelijk reglement, benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging en wijziging van het huishoudelijk reglement. De algemene vergadering kan geldig besluiten met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Art 11 :De algemene vergadering van de leden wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden in de maand oktober om de activiteiten te evalueren, de rekeningen goed te keuren en een activiteitenplan op te maken voor het volgende seizoen. Tevens wordt er een algemene vergadering gehouden ter voorbereiding van de “Acht van Zelem “ en “ De Herfstrit “.
Tot een algemene vergadering worden alle leden van de vereniging 14 dagen op voorhand schriftelijk of per email uitgenodigd.

Art 12:Het Dagelijks bestuur (Het Bestuur): de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, penningmeester en de verantwoordelijken racefiets, MTB, sponsoring/PR en Website vormen het dagelijks bestuur. Iedere bestuurder kan ingeval van hoogdringendheid en afwezigheid volmacht verlenen aan een andere bestuurder of lid van de vereniging.

Taken van de voorzitter: geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven en is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder

Taken van de secretaris: voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken en bewaart alle stukken, zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen, beheert het huishoudelijk reglement en actualiseert de ledenlijst.

Taken van de ondervoorzitter: vervangt en treedt op in naam van de voorzitter igv diens afwezigheid.

Taken van de penningmeester: beheert als goede huisvader de gelden van de vereniging, zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven, houdt een kasboek bij van alle uitgaven en inkomsten, bewaart alle documenten inzake inkomsten en uitgaven en rapporteert over de financiële toestand nav de “Acht van Zelem“, de “Herfstrit“, de algemene vergadering en indien het bestuur hierom vraagt.

Taken van de verantwoordelijke racefiets: heeft de leiding van de organisatie “Acht van Zelem“ en “Herfstrit racefiets “

Taken van de verantwoordelijke MTB: heeft de leiding van de organisatie “ Herfstrit MTB “.

Taken van de verantwoordelijke sponsoring/PR: heeft de leiding inzake sponsoring/ Pr gesprekken.

Taken van de verantwoordelijke website : heeft de leiding inzake opmaak en actualisering van onze website.

Art 13 :Beslissingen dagelijks bestuur : bij aanwezigheid van minstens 3 bestuurders kan men geldige beslissingen nemen. Naargelang de aangelegenheid dient de verantwoordelijke van de betreffende afdeling ( racefiets – MTB – sponsoring/Pr – website ) tevens aanwezig te zijn bij de beslissing.

Art 14 : De bestuurders worden aangesteld voor een termijn van 3 jaar. Een kandidaatstelling door een lid van de vereniging dient schriftelijk aan de secretaris gemeld te worden.

Art 15 : De Feitelijke Vereniging wordt in rechte verbonden door de gezamenlijke handtekening van de Voorzitter, de Secretaris en een derde bestuurder.

Art 16 : Kostenvergoedingen : het dagelijks bestuur (het bestuur) is bevoegd om aan de leden gemaakte onkosten zoals kilometervergoeding, drank en eten terug te betalen voor geleverde prestaties in ’t kader van de organisatie van de “ Acht van Zelem “ en de “ Herfstrit “. De kilometervergoeding bedraagt tot nader order 0,25 euro per km. De terugbetaling van drank en eten wordt vastgesteld op maximum 10 euro per persoon voor geleverde prestaties die minimum een halve dag in beslag nemen tijdens de organisatie van de “Acht van Zelem“ en de “Herfstrit“.

Art 17 : Sponsoring: het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsor overeenkomsten en stelt hiertoe een verantwoordelijke aan.

Art 18 : Website : de vereniging streeft ernaar haar website up to date te houden en stelt hiertoe een verantwoordelijke aan.

Art 19 : Benoemingen: De Algemene vergadering benoemt volgende personen tot bestuurder :

Urbain Clemens tot secretaris

Willy Vanheukelom tot penningmeester

Theo Poel tot verantwoordelijke afdeling racefietsen

Johan Poel tot verantwoordelijke sponsoring/PR

Marc Reynders tot verantwoordelijke website

Art 20 : In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering een of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en, in de geest van het in artikel 2 omschreven doel, de bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven. De leden van de FV en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de FV, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de FV.

Art 21 : Tenzij anders vermeld, zijn alle terzake dienstige regels van het burgerlijk recht van toepassing.

Aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van de vereniging de dato 18 september 2015 te Zelem-Halen.

Reacties zijn gesloten.